Nowa polityka lekowa Polski

Ministerstwo Zdrowia w oparciu o działania Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie tworzenia i wdrażania polityki lekowej przedstawiło strategiczny dokument, który określa priorytety działań rządu w gospodarowaniu lekami w latach 2018-2022. Obszar ten ma ogromne znaczenie z punktu widzenia zdrowia i życia pacjentów.

Polityka lekowa zawiera informacje na temat aktualnego stanu środowiska farmakoterapii oraz określa problemy i wyzwania w tym zakresie. Strategia zawiera także cele, sposób ich osiągnięcia oraz mierzenia efektów.

Nadrzędnym celem polityki lekowej państwa jest zapewnienie obywatelom bezpiecznych i skutecznych rozwiązań w zakresie farmakoterapii oraz dostęp do dobrze działającego systemu refundacji. Dużą rolę w realizacji tego celu będą odgrywać pracownicy służby zdrowia oraz  komputeryzacja systemu zdrowotnego. Lekarze, farmaceuci i pielęgniarki uprawnieni do wypisywania recept będą dbać o właściwy przebieg farmakoterapii dążąc do racjonalizacji leczenia w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne. Komputeryzacja systemu zdrowotnego wiąże się głównie ze zwiększeniem efektywności opieki zdrowotnej, co można osiągnąć dzięki przetwarzaniu informacji w komputerze oraz wsparciu procesów. Dla przykładu elektroniczne recepty umożliwią łatwiejsze ich rozliczanie oraz kontrolę nad obrotem leków, co w konsekwencji pozwoli na analizę rynku lekowego w Polsce i podejmowanie słusznych decyzji.

Wprowadzenie polityki lekowej wiąże się ze zmianami legislacyjnymi i funkcjonalnościami systemów, które po konsultacjach publicznych zostaną sukcesywnie wdrażane i realizowane przez poszczególne organy państwowe.