1. Postanowienie Ogólne
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania
  z zasobów serwisu internetowego eGabinet.pl. należącego do Healthmedia sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod 60-283) przy ulicy Sowińskiego 18A o numerze NIP: 7792344278 i REGON: 300939653 zwany dalej operatorem.
  1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  1.3. Rejestracja w Serwisie przez Internet jest równoczesną akceptacją Regulaminu, jak również potwierdzeniem, iż Placówka medyczna zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji placówki medycznej w Serwisie jest datą, od której postanowienia Regulaminu będą znajdować wobec niego zastosowanie.
 2. Definicje
  W Regulaminie serwisu eGabinet.pl (oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących usług świadczonych przez Healthmedia sp. z o. o.) poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:
  – Regulamin serwisu eGabinet.pl – niniejszy Regulamin;
  – Operator – Healthmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sowińskiego 18A;
  – Serwis – portal internetowy eGabinet.pl będący własnością Healthmedia sp. z o. o. wraz ze wszystkimi usługami towarzyszącymi;
  – Pacjent – osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej poprzez Serwis, po uprzedniej rejestracji w Serwisie;
  – Placówka medyczna – zakład opieki zdrowotnej, kliniki, poradnie specjalistyczne i przychodnie lekarskie lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 3. Korzystanie z Serwisu
  3.1. Dostęp do serwisu eGabinet.pl polega na umożliwieniu zarejestrowanym placówkom medycznym korzystania z zasobów Serwisu za pomocą – udostępnionych w Internecie pod adresem eGabinet.pl – narzędzi informatycznych.
  3.2. Zasobami Serwisu są dobra, takie jak informacja, usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez Serwis lub inne osoby.
  3.3. Serwis oferuje usługi spersonalizowane dla danej placówki medycznej, takie jak:
  – zarządzanie terminarzem wizyt,
  – zarządzanie kartotekami Pacjentów,
  – usługa rejestracji Pacjentów,
  – strona internetowa Placówki medycznej,
  – kampanie promocyjne skierowane do Pacjentów przez e-mail lub sms.
  3.4. Korzystanie z usług Serwisu następuje przy użyciu sprzętu komputerowego z legalnym oprogramowaniem za pośrednictwem urządzeń sieciowych służących do korzystania z sieci Internet wraz z wykupionym dostępem do sieci Internet. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu może być uaktywnienie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, JavaScript i Cookies.
  3.5. Placówka medyczna zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny
  z zasadami współżycia społecznego, zważając by nie naruszyć praw i obowiązków innych osób korzystających z Serwisu.
  3.6. Operator zobowiązuje się zapewnić Placówce medycznej dostęp do Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba, że doszło do naruszenia przez Placówkę medyczną postanowień niniejszego Regulaminu.
  3.7. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezbędne będzie czasowe odłączenie dostępu do Serwisu, bądź też niektórych jej elementów, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Placówki medycznej z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli będzie to technicznie możliwe.
  3.8. W trakcie korzystania z usług Serwisu Placówka medyczna zobowiązana jest do nie rozpowszechniania za jego pośrednictwem jakichkolwiek materiałów naruszających dobro osobiste osób trzecich, praw własności intelektualnej, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz treści i obrazów o charakterze pornograficznym.
  3.9. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do Serwisu i zawartej w nim treści.
  3.10. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu komentarzy, wypowiedzi lub zamieszczanie wpisów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
  3.11. Operator będzie usuwać z Serwisu materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 4. Dane Placówki medycznej i ich ochrona
  4.1. Dokonując rejestracji Placówka medyczna oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  4.2. Dokonując rejestracji Placówka medyczna wyraża zgodę na udostępnianie przez Operatora jego danych osobowych Pacjentom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla procedury rejestracji Pacjenta na wizytę.
  4.3. Przy dokonywaniu rejestracji Placówka medyczna może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji korzystających z Serwisu.
  4.4. Przy dokonywaniu rejestracji Placówka medyczna wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Placówka medyczna może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną.
  4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Placówkę medyczną przy rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Placówce medycznej możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez niego, że podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Zarejestrowanej Placówce medycznej sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  4.6. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Zarejestrowanej Placówki medycznej bądź usunięcia jej danych z Serwisu w przypadku, jeżeli naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszył przepisy prawa. Zastosowanie blokady lub usunięcie konta Placówki medycznej nie wymaga uzasadnienia.
  4.7. Operator może odmówić rejestracji Placówce medycznej bądź anulować dokonaną rejestrację.
  4.8. Dane Placówki medycznej wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Placówki medycznej.
  4.9. Placówce medycznej przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełniania lub uaktualniania danych. Operator zapewnia Placówkom medycznym możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez funkcje „Edytuj dane”. Usuniecie danych wymaga wysłania widomości e-mail z tematem „Usuń dane” na adres info@egabinet.pl.
  4.10. Wszelkie dane Placówki medycznej gromadzone i przetwarzane są przez Operatora w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, tzn. właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i innych dokumentów generowanych przez Serwis oraz do rozliczeń z Placówką medyczną za świadczone usługi.
  4.11. Operator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Placówki medycznej, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
  4.12. Na ochronę, o której mówi pkt. 4.11. składają się w szczególności:
  – System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Placówki medycznej szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
  – System kontroli dostępu do danych – tylko Placówka medyczna ma dostęp do swoich danych, za pomocą wymyślonego przez siebie hasła.
  – System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Placówkę medyczną dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.
  – System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Placówki medycznej, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.
 5. Opłaty i prowizje
  5.1. Usługi oferowane przez Operatora w ramach Serwisu dla Placówek medycznych są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej www.egabinet.pl
  5.2. Placówka medyczna upoważnia Operatora do wystawienia faktury elektronicznej.
  5.3. Operator akceptuje następujące formy płatności:
  – Karta płatnicza (Visa, EuroCard/MasterCard, Diners Club, PBK, JCB),
  – Szybki przelew internetowy,
  – Tradycyjny przelew bankowy na konto Administratora Portalu,
  – PayPal – system wygodnych i bezpiecznych płatności w Internecie.
 6. Odpowiedzialność Operatora.
  6.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym.
  6.2. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
  6.3. Aktualizacja, o której mowa w pkt. 6.2., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Placówki medycznej dodatkowymi kosztami.
  6.4. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 4.12, w celu ochrony danych Placówki medycznej.
  6.5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi
  z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
  6.6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Placówkę medyczną z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Placówka medyczna łączy się z Serwisem.
  6.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści tworzonych przez Placówki medyczne.
  6.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Systemu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
  6.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie, na które Operator nie ma wpływu, jak również niedogodności spowodowane działaniem siły wyższej.
  6.10. Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Placówką medyczną a Pacjentem. Operator nie odpowiada za jakość, zakres oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku czynności powziętych przez Placówkę medyczną podczas realizacji umowy zawartej między Pacjentem a Placówką medyczną.
 7. Prawa autorskie
  Wyłączne prawa autorskie do Serwisu eGabinet.pl należą do Healthmedia sp. z o. o. z siedzibą: w Poznaniu przy ul. Sowińskiego 18a. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 8. Zmiana Regulaminu
  8.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
  8.2. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Placówkę medyczną udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
  8.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt. 8.2. Jeżeli Operator otrzyma od Placówki medycznej, przed upływem terminu określonego w niniejszym punkcie pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, jest to równoznaczne z usunięciem danych Placówki medycznej z Serwisu.
  8.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.