1. Postanowienie Ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego eGabinet.pl. należącego do HealthMedia sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (kod 60-283) przy ulicy Sowińskiego 18A o numerze NIP: 7792344278 i REGON: 300939653 zwany dalej Operatorem.
1.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3 Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
1.4 Rejestracja w Serwisie jest równoczesną akceptacją Regulaminu, jak również potwierdzeniem, iż Placówka Medyczna zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Placówki Medycznej w Serwisie jest datą, od której postanowienia Regulaminu będą znajdować wobec niego zastosowanie.

2. Definicje

W Regulaminie serwisu eGabinet.pl (oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących usług świadczonych przez HealthMedia sp. z o. o.) poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:
– Regulamin serwisu eGabinet.pl – niniejszy Regulamin;
– Operator – HealthMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sowińskiego 18A;
– Serwis – portal internetowy eGabinet.pl będący własnością HealthMedia sp. z o. o. wraz ze wszystkimi usługami towarzyszącymi;
– Pacjent – osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej poprzez Serwis, po uprzedniej rejestracji w Serwisie lub pacjent zarejestrowany w Serwisie bezpośrednio przez Placówkę Medyczną;– Placówka Medyczna – zakład opieki zdrowotnej, kliniki, poradnie specjalistyczne i przychodnie lekarskie lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zawodzie lekarza i lekarza dentysty, korzystający z usług eGabinet.pl

3. Wymagania techniczne

3.1 Serwis dostępny jest dla wszystkich urządzeń końcowych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne.

3.2 Urządzenie końcowe Placówki Medycznej, na którym ma zostać uruchomiony Serwis, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

3.3 Do uruchomienia i prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

3.4 Aby korzystać z funkcjonalności Serwisu  Placówka Medyczna powinna dokonać uprzedniej rejestracji konta, o której mowa w punkcie poniżej.

4. Korzystanie z Serwisu

4.1 Operator informuje, że dostęp do usług możliwy jest po zarejestrowaniu konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Placówke Medyczną jej danych w Serwisie. Dostęp do serwisu eGabinet.pl polega na umożliwieniu zarejestrowanym Placówkom Medycznym korzystania z zasobów Serwisu za pomocą – udostępnionych w Internecie pod adresem eGabinet.pl – narzędzi informatycznych. Placówka Medyczna dokonując rejestracji zobowiązana jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Placówka Medyczna jest odpowiedzialna za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła.

4.2 Zasobami Serwisu są dobra, takie jak informacja, usługi, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez Serwis lub inne osoby.

4.3 Serwis oferuje usługi spersonalizowane dla danej Placówki Medycznej, takie jak:
– zarządzanie terminarzem wizyt,
– tworzenie kartotek Pacjentów i zarządzanie nimi,
– usługa rejestracji Pacjentów,
– kampanie promocyjne skierowane do Pacjentów przez e-mail lub sms.

4.4 Placówka Medyczna zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny
z zasadami współżycia społecznego, zważając by nie naruszyć praw i obowiązków innych osób korzystających z Serwisu.

4.5 Operator zobowiązuje się zapewnić Placówce Medycznej dostęp do Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba, że doszło do naruszenia przez Placówkę Medyczną postanowień niniejszego Regulaminu.

4.6 W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezbędne będzie czasowe odłączenie dostępu do Serwisu, bądź też niektórych jej elementów, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Placówki Medycznej z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli będzie to technicznie możliwe.

4.7 W trakcie korzystania z usług Serwisu Placówka Medyczna zobowiązana jest do nie rozpowszechniania za jego pośrednictwem jakichkolwiek materiałów naruszających dobro osobiste osób trzecich, praw własności intelektualnej, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz treści i obrazów o charakterze pornograficznym.

4.8 Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do Serwisu i zawartej w nim treści.

4.9 Zabronione jest przekazywanie do Serwisu komentarzy, wypowiedzi lub zamieszczanie wpisów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

4.10 Operator będzie usuwać z Serwisu materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

4.11 Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Placówka Medyczna, a które uniemożliwiają jej korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

4.12 Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Zarejestrowanej Placówki Medycznej bądź usunięcia jej danych z Serwisu w przypadku, jeżeli naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszył przepisy prawa. Zastosowanie blokady lub usunięcie konta Placówki Medycznej nie wymaga uzasadnienia.

4.13 Operator może odmówić rejestracji Placówce Medycznej bądź anulować dokonaną rejestrację.

4.14 Dane Placówki Medycznej wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Placówki Medycznej.

5. Dane Placówki Medycznej i ich ochrona

5.1 Rejestracja konta i korzystanie z usług Operatora wymaga podania danych osobowych.

5.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usług przez Operatora nie będzie możliwe.

5.3 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1), zwanym dalej: “RODO”.

5.4 Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Operator.

5.5 Dane przechowywane przez Operatora obejmują dane wymagane podczas rejestracji (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, login) oraz obsługi Konta, płatności i wystawienia faktury (numer NIP, rodzaj wybranego abonamentu, adres IP, oraz dane niezbędne do obsługi płatności).

5.6 Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach:

 1. realizacji umowy i czynności mających na celu jej zawarcie tj. przygotowanie oferty, rejestracji i utrzymania konta, świadczenia usług w ramach umowy, wsparcia technicznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienia obowiązków prawnych Operatora tj. realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora, tj. w szczególności: obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami), prowadzenia bezpośredniego marketingu własnego, dla celów archiwalnych oraz statystycznych, w celu dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. nadto po uzyskaniu zgody Placówki Medycznej zbieranie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron WWW lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, SMS, telefon) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń określonego zgodnie z terminami wynikającymi w odpowiednich przepisów prawa. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody.

5.8. Placówka Medyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5.9. Zgodę można cofnąć albo zmodyfikować poprzez wysłanie wiadomości z adresu e-mail dla którego zgoda została udzielona na adres [email protected]. Wycofanie lub modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub modyfikacją.

5.10. Operator podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia – informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości.

5.11. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Placówek Medycznych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, dostawcy serwerów, podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia teleinformatycznego, firmy świadczące usługi pośrednictwa w płatnościach drogą elektroniczną, zewnętrze firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.

5.12. Dane osobowe Placówek Medycznych nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pliki cookies

6.1. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Placówki Medycznej (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.

6.2.Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Placówki Medycznej, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania  Placówki Medycznej przy kolejnej sesji.

6.3. Operator informuje Placówkę Medyczną, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Placówki Medycznej.

6.4. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Placówkę Medyczną usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Placówka Medyczna.

6.5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 1. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html,
 3. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11,
 4. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl.

6.6. Operator informuje także Placówki Medyczne, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Placówki Medycznej może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

7.1.Placówka Medyczna w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia usług na jej rzecz, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Placówki Medycznej, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej zgodnie z art. 28 RODO. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Placówki Medycznej wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.

7.2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe:

 1. Pacjentów Placówki Medycznej w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, termin wizyty, zalecenia, historia wizyt i zaleceń, wykonane badania, sposób zapłaty, status płatności, inne dane umieszczone w Serwisie przez Operatora,
 2. pracowników/ współpracowników Placówki Medycznej w następującym zakresie: imię nazwisko, nick, numer telefonu, informacja o zalogowaniu do Serwisu, informacja o rodzaju i danych technicznych urządzenia końcowego z którego korzysta, takich jak model urządzenia czy wersja oprogramowania,

zwane dalej „Danymi Osobowymi”.

7.3. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

7.4. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych Osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności:
– System bezpieczeństwa transmisji danych – dane Placówki Medycznej szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby;
– System kontroli dostępu do danych – tylko Placówka Medyczna ma dostęp do swoich danych, za pomocą indywidualnego, ustalonego przez siebie hasła;
– System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Placówkę Medyczną dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu;
– System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Placówki Medycznej, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

7.5. Operator zobowiązany jest do:

 1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych Osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 2. prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych,
 3. współpracowania, na każde żądanie, z organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
 4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych Osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
 5. zapewnienia by:
  1. dostęp do Danych Osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora;
  2. osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

7.6. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Placówki Medycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

 1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych Osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
 2. stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych Osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
  1. charakteru naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
  2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
 1. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych Osobowych.

7.7. Operator zobowiązany jest do wspomagania Placówki Medycznej, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych, w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
 2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
 3. umożliwianie:
  1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
  2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych.

7.8. Placówka Medyczna uprawniona jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych Osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Placówka Medyczna zobowiązana jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Sposób przeprowadzenia audytu nie może zakłócić bieżącej pracy Operator w szczególności możliwości świadczenia usług. Placówka Medyczna uprawniona jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Placówkę Medyczną z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.

7.9. Operator nie przekazuje powierzonych Danych Osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.10. Dane Osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia usług. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Placówki Medycznej usuwa lub zwraca jej wszelkie Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

8. Opłaty i prowizje

8.1. Usługi oferowane przez Operatora w ramach Serwisu dla Placówek Medycznych są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej www.egabinet.pl

8.2. Placówka Medyczna upoważnia Operatora do wystawienia faktury elektronicznej.

8.3. Operator akceptuje następujące formy płatności:
– Tradycyjny przelew bankowy na konto Administratora Portalu,

9. Odpowiedzialność Operatora.

9.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym.

9.2. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.

9.3. Aktualizacja, o której mowa w pkt. 6.2., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Placówki Medycznej dodatkowymi kosztami.

9.4. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 4.12, w celu ochrony danych Placówki Medycznej.

9.5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi
z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

9.6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Placówkę Medyczną z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Placówka Medyczna łączy się z Serwisem.

9.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści tworzonych przez Placówki Medyczne.

9.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Systemu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

9.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie, na które Operator nie ma wpływu, jak również niedogodności spowodowane działaniem siły wyższej.

9.10. Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Placówką Medyczną a Pacjentem. Operator nie odpowiada za jakość, zakres oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku czynności powziętych przez Placówkę Medyczną podczas realizacji umowy zawartej między Pacjentem a Placówką Medyczną.

10. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu eGabinet.pl należą HealthMedia sp. z o. o. z siedzibą: w Poznaniu przy ul. Sowińskiego 18a. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

11. Reklamacje

11.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej  [email protected] lub na adres korespondencyjny: ul. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań.

11.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści dane identyfikacyjne: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, login Placówki Medycznej, adres korespondencyjny, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

11.3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Placówkę Medyczną, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Placówkę Medyczną przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

11.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

11.5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres  [email protected].

12.Zmiana Regulaminu
12.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

12.2. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Placówkę Medyczną udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

12.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt. 12.2. Jeżeli Operator otrzyma od Placówki Medycznej, przed upływem terminu określonego w niniejszym punkcie pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem świadczenia usługi.

12.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.