Regulamin

1. Postanowienie Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki jakim podlega korzystanie z Aplikacji eGabinet, należącej do spółki eGabinet sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (kod 24-110) przy ulicy Ignacego Mościckiego 1 o numerze NIP: 7162829873 i REGON: 386528963 (dalej: Operator).
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Z chwilą zarejestrowania Konta następuję zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji eGabinet, w tym szczególnie usług podlegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji eGabinet.
 4. Rejestracja Konta jest równoczesną akceptacją Regulaminu, jak również potwierdzeniem,
  iż Placówka Medyczna zapoznała się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Konta Placówki Medycznej w Aplikacji jest datą, od której postanowienia Regulaminu będą znajdować wobec niego zastosowanie.

 2. Definicje

W Regulaminie serwisu eGabinet.pl (oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących usług świadczonych przez Operatora) poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna eGabinet dostępna w serwisie egabinet.pl, która służy do prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjentów Placówek Medycznych oraz zarządzania wizytami Pacjentów.
 2. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Hasło – ciąg znaków, liter i cyfr, dowolnie zbudowanych przy rejestracji Konta przez Placówkę Medyczną w celu zabezpieczenia Konta w Aplikacji
 4. Konto – indywidulane konto Placówki Medycznej pozwalające na korzystanie z pełni funkcjonalności Aplikacji.
 5. Operator – spółka eGabinet sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-110) przy ul. Ignacego Mościckiego 1, właściciel Aplikacji eGabinet.
 6. Pacjent – osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Placówkę Medyczną korzystającą z Aplikacji, zarejestrowana w Aplikacji bezpośrednio przez Placówkę Medyczną lub samodzielnie zakładająca konto w Aplikacji.
 7. Placówka Medyczna – zakład opieki zdrowotnej, klinika, poradnia specjalistyczna i przychodnia lekarska lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zawodzie lekarza i lekarza dentysty, korzystająca z usług Aplikacji eGabinet.
 8. Regulamin Aplikacji eGabinet – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Aplikacji, w szczególności prawa i obowiązki Placówki Medycznej i Operatora.
 9. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016⁄679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Serwis – portal internetowy eGabinet.pl będący własnością eGabinet sp. z o. o. wraz ze wszystkimi usługami towarzyszącymi.
 11. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Aplikację przez eGabinet na rzecz Placówek Medycznych i Pacjentów, tj. umawianie wizyt i informowanie o statusie wizyty, prowadzenie dokumentacji medycznej, wystawianie recept oraz zwolnień lekarskich.
 12. Zasoby – dobra, takie jak informacja, usługi, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez Serwis lub inne osoby.

3. Wymagania techniczne

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich urządzeń końcowych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne.
 2. Urządzenie końcowe Placówki Medycznej, na którym ma zostać uruchomiony Serwis, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
 3. System Operacyjny Windows 7, 8, 10 lub wersje następne lub inny mobilny system operacyjny,
 4. zalecana przeglądarka Google Chrome.
 5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia: aktywne połączenie internetowe.
 6. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Placówka Medyczna powinna dokonać uprzedniej rejestracji konta, o której mowa w §4 poniżej.

4. Korzystanie z Serwisu

 1. Operator informuje, że dostęp do usług możliwy jest po zarejestrowaniu konta w Aplikacji, a tym samym pozostawieniu przez Placówkę Medyczną jej danych w Aplikacji. Dostęp do Aplikacji polega na umożliwieniu zarejestrowanym Placówkom Medycznym korzystania z zasobów Aplikacji za pomocą – udostępnionych w Internecie pod adresem eGabinet.pl – narzędzi informatycznych.
 2. Placówka Medyczna dokonując rejestracji zobowiązana jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Placówka Medyczna jest odpowiedzialna za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 3. Aplikacja oferuje usługi spersonalizowane dla danej Placówki Medycznej, takie jak:
 • zarządzanie terminarzem wizyt,
 • tworzenie kartotek Pacjentów i zarządzanie nimi,
 • usługa rejestracji Pacjentów,
 • kampanie promocyjne skierowane do Pacjentów przez e-mail lub sms.
 1. Placówka Medyczna zobowiązuje się korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, zważając by nie naruszyć praw i obowiązków innych osób korzystających z Aplikacji.
 2. Operator zobowiązuje się zapewnić Placówce Medycznej dostęp do Aplikacji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba, że doszło do naruszenia przez Placówkę Medyczną postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezbędne będzie czasowe odłączenie dostępu do Serwisu, bądź też niektórych jej elementów, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Placówki Medycznej z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli będzie to technicznie możliwe.
 4. W trakcie korzystania z usług Aplikacji Placówka Medyczna zobowiązana jest do nierozpowszechniania za jego pośrednictwem jakichkolwiek materiałów naruszających dobro osobiste osób trzecich, praw własności intelektualnej, praw autorskich, tajemnic handlowych oraz treści i obrazów o charakterze pornograficznym.
 5. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do Aplikacji i zawartej w nim treści.
 6. Zabronione jest przekazywanie do Aplikacji komentarzy, wypowiedzi lub zamieszczanie wpisów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 7. Operator będzie usuwać z Aplikacji materiały, komentarze, wypowiedzi lub wpisy sprzeczne
  z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne
  w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Placówka Medyczna, a które uniemożliwiają jej korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jego pośrednictwem Usług
 9. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Zarejestrowanej Placówki Medycznej bądź usunięcia jej danych z Aplikacji w przypadku, jeżeli naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu lub naruszył przepisy prawa. Zastosowanie blokady lub usunięcie konta Placówki Medycznej nie wymaga uzasadnienia.
 10. Operator może odmówić rejestracji Placówce Medycznej bądź anulować dokonaną rejestrację.
 11. Dane Placówki Medycznej wprowadzane do Aplikacji, stanowią własność Placówki Medycznej.

5. Dane Placówki Medycznej i ich ochrona

 1. Rejestracja konta i korzystanie z usług Operatora wymaga podania danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usług przez Operatora nie będzie możliwe.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Operator.
 5. Dane przetwarzane przez Operatora obejmują dane wymagane podczas rejestracji (imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres e-mail, numer telefonu, login) oraz obsługi Konta, płatności i wystawienia faktury (numer NIP, rodzaj wybranego abonamentu, adres IP, oraz dane niezbędne do obsługi płatności).
 6. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach:
 7. realizacji umowy i czynności mających na celu jej zawarcie tj. przygotowanie oferty, rejestracji i utrzymania konta, świadczenia Usług w ramach umowy, wsparcia technicznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. wypełnienia obowiązków prawnych Operatora tj. realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 9. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora, tj. w szczególności: obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami), prowadzenia bezpośredniego marketingu własnego, dla celów archiwalnych oraz statystycznych, w celu dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. nadto po uzyskaniu zgody Placówki Medycznej zbieranie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, SMS, telefon) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 11. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń określonego zgodnie z terminami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody.
 12. Placówka Medyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym momencie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 13. Zgodę można wycofać lub zmodyfikować poprzez wysłanie wiadomości z adresu e-mail, dla którego zgoda została udzielona na adres [email protected]. Wycofanie lub modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem lub modyfikacją.
 14. Operator podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia – informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości.
 15. Operator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Placówek Medycznych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Operator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, dostawcy serwerów, podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia teleinformatycznego, podmioty świadczące usługi pośrednictwa w płatnościach drogą elektroniczną, zewnętrze firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.
 16. Dane osobowe Placówek Medycznych będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w zakresie w jakim wynika to z korzystania narzędzi informatycznych udostępnianych przez operatora Google.

6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Placówka Medyczna w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia usług na jej rzecz, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Placówki Medycznej, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie 3 poniżej na mocy art. 28 RODO. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Placówki Medycznej wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
 2. Placówka Medyczna może zawrzeć z Operatorem odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu powyżej, wiążące dla Placówki Medycznej i Operatora są postanowienia tejże umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe:
 • Pacjentów Placówki Medycznej w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, termin wizyty, opis diagnozy i zalecenia, historia wizyt i zaleceń, wykonane badania, sposób zapłaty, status płatności, inne dane umieszczone w Serwisie przez Operatora,
 • pracowników/ współpracowników Placówki Medycznej w następującym zakresie: imię nazwisko, nick, numer telefonu, informacja o zalogowaniu do Serwisu, informacja o rodzaju i danych technicznych urządzenia końcowego z którego korzysta, takich jak model urządzenia czy wersja oprogramowania,

zwane dalej „Danymi Osobowymi”.

 1. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych Osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności:
 • system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Placówki Medycznej szyfrowane są przy użyciu 128-bitowego klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby;
 • system kontroli dostępu do danych – tylko Placówka Medyczna ma dostęp do swoich danych, za pomocą indywidualnego, ustalonego przez siebie hasła;
 • system zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Placówkę Medyczną dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu;
 • System bezpieczeństwa centrum obliczeniowego – budynek i urządzenia, gdzie będą przechowywane dane Placówki Medycznej, są stale monitorowane na wypadek kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu danych.

6. Operator zobowiązany jest do:

 • podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych Osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 • prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony Danych osobowych,
 • współpracowania, na każde żądanie, z organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
 • dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych Osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
 • zapewnienia by:
  • dostęp do Danych Osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora;
  • osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy tych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

7. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Placówki Medycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

 • jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych Osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
 • stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych Osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
  • charakteru naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
  • możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych Osobowych;
 • środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
 • zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych Osobowych.

8. Operator zobowiązany jest do wspomagania Placówki Medycznej, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych, w szczególności poprzez:

 • udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
 • udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
 • umożliwianie:
  • wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
  • dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych.

9. Placówka Medyczna uprawniona jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych Osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Placówka Medyczna zobowiązana jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Sposób przeprowadzenia audytu nie może zakłócić bieżącej pracy Operator w szczególności możliwości świadczenia usług. Placówka Medyczna uprawniona jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Placówkę Medyczną z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.

10. Operator nie przekazuje powierzonych Danych Osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Dane Osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia usług. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Placówki Medycznej usuwa lub zwraca jej wszelkie Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

7. Opłaty i prowizje

 1. Usługi oferowane przez Operatora w ramach Aplikacji dla Placówek Medycznych są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej egabinet.pl
 2. Placówka Medyczna upoważnia Operatora do wystawienia faktury elektronicznej.
 3. Operator akceptuje następujące formy płatności: tradycyjny przelew bankowy na konto Administratora Portalu.

8. Odpowiedzialność Operatora.

 1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym oraz formalno-prawnym.
 2. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Aplikacji.
 3. Aktualizacja, o której mowa w §9 pkt.2., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Placówki Medycznej dodatkowymi kosztami.
 4. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w §4 pkt.12, w celu ochrony danych Placówki Medycznej
 5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji.
 6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Placówkę Medyczną z Aplikacji oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Placówka Medyczna łączy się z Aplikacji.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Aplikacji treści tworzonych przez Placówki Medyczne.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Aplikacji, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z opóźnień spowodowanych przez osoby trzecie, na które Operator nie ma wpływu, jak również niedogodności spowodowane działaniem siły wyższej.
 10. Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Placówką Medyczną a Pacjentem. Operator nie odpowiada za jakość, zakres oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku czynności powziętych przez Placówkę Medyczną podczas realizacji umowy zawartej między Pacjentem a Placówką Medyczną.

9. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu eGabinet.pl należą eGabinet sp. z o. o. z siedzibą: w Puławach przy ul. Ignacego Mościckiego 1. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji należy przesyłać na adres poczty elektronicznej  [email protected] lub na adres korespondencyjny: ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści dane identyfikacyjne: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, login Placówki Medycznej, adres korespondencyjny, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Placówkę Medyczną, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Placówkę Medyczną przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną na adres  [email protected].

11. Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Placówkę Medyczną udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie internetowej egabinet.pl.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa
  w § 12 pkt. 2. Jeżeli Operator otrzyma od Placówki Medycznej, przed upływem terminu określonego
  w niniejszym punkcie pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem świadczenia usługi.
 4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.