Jak sprawdzić ubezpieczenie pacjenta, gdy eWUŚ nie działa?

Ubezpieczenie zdrowotne to bardzo ważna kwestia dla każdego z nas. Nie zawsze jednak mamy pewność, czy w danym momencie jesteśmy upoważnieni do świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. System e-WUŚ, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców to system, który w prosty sposób w kilka chwil pozwoli na sprawdzenie, czy takie prawo nam przysługuje. Czym jest e-WUŚ, jak działa oraz w jaki sposób możemy sprawdzić ubezpieczenie?

Czym jest e-WUŚ i jak działa?

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, w skrócie e-WUŚ, umożliwia natychmiastowe sprawdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje, które znajdują się w tym systemie są codziennie aktualizowane według danych, jakie płyną między innymi z KRUS i ZUS. Przedstawiają one stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym zostały sprawdzone. 

Pacjent w każdej chwili może samodzielnie sprawdzić, czy znajduje się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Wystarczy podać w rejestracji swój numer PESEL oraz potwierdzić tożsamość dowodem osobistym, prawem jazdy lub paszportem, a w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia aktualną legitymacją szkolną. System aktualizowany jest codziennie i pokazuje dwa statusy. Jeśli składki są prawidłowo odprowadzane, dane w systemie e-WUŚ wyświetlają się na zielono. W przeciwnym wypadku, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie potwierdził uprawnień, dane wyświetlą się na czerwono.

Więcej o samym systemie e-WUŚ znajdą Państwo w tym artykule. 

Dlaczego e-WUŚ wyświetla dane na czerwono?

Kiedy Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców ma status zielony, oznacza to, że w danym dniu system potwierdza prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Jeśli jednak wyświetla dane na czerwono, jest to sygnał, że system nie potwierdza prawa pacjenta do świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym dniu. Warto jednak pamiętać o tym, że nie oznacza to braku ubezpieczenia, natomiast świadczy o tym, że system nie potwierdza w tej chwili prawa do ubezpieczenia.

Najczęściej system e-WUŚ nie potwierdza tego prawa w przypadku osób, które ubiegają się o przyznanie renty lub emerytury, osób, które pobierają zasiłek wypadkowy lub chorobowy oraz członków ich rodzin, osób, które pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z ukończeniem szkół ponadpodstawowych lub wyższych, a także w przypadku kobiet będących w ciąży, albo znajdujących się w okresie porodu lub połogu, które posiadają polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

e-WUŚ nie działa – jak sprawdzić ubezpieczenie pacjenta?

Co można zrobić, gdy e-WUŚ nie potwierdza prawa do ubezpieczenia?

Zdarza się, że system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców nie potwierdza prawa do świadczeń, choć wiemy, że mamy do nich prawo. Co można zrobić w takiej sytuacji? Pacjenci, którzy wiedzą, że są objęci ubezpieczeniem mogą złożyć pisemne oświadczenie o tym, że są ubezpieczeni. Taka procedura wystarczy, by zostać przyjętym przez lekarza w ramach ubezpieczenia. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć wzór takiego dokumentu, a przykład jak je uzupełnić znajduje się między innymi na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Pacjenci mogą także przedstawić w rejestracji jeden z papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, które wciąż obowiązują. Jest to np. zaświadczenie od pracodawcy, legitymacja ubezpieczeniowa czy aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Kwestię praw do korzystania ze świadczeń można również wyjaśnić poprzez bezpośredni kontakt z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest właściwy dla miejsca stałego zamieszkania, potwierdzając wcześniej u pracodawcy objęcie ubezpieczeniem. Należy pamiętać o tym, że przynależność do oddziału NFZ zależna jest od miejsca zamieszkania i zgłoszenia.

Nagły stan a brak możliwości złożenia oświadczenia

W życiu zdarzają się różne sytuacje i nie każdy scenariusz możemy przewidzieć. Kiedy pacjenta spotka nagła sytuacja, w której ze względu na stan zdrowia nie będzie mógł złożyć takiego oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostanie udzielone, mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W takim przypadku pacjenci zobowiązani są przedstawić dokument, który potwierdza ich prawo do świadczeń lub złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od momentu, w którym rozpocznie się udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, albo w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończy się leczenie w oddziale szpitalnym, pod rygorem obciążenia kosztami udzielonych świadczeń.