kiedy można wstawić receptę papierową

Kiedy można wystawić receptę papierową?

E-recepta – usprawniający system informatyczny

Od 8 stycznia 2020 roku w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System P1) obowiązuje centralny system informatyczny e-recepta. Możliwość korzystania z udostępnionego systemu w sposób bezpośredni przyczynia się do ułatwienia całego procesu realizacji recepty. Umożliwia on także eliminowanie różnego rodzaju błędów, problemów z nieczytelnością lub fałszowaniem recept, a także pozwala na wyraźną optymalizację czasu pracy lekarzy i farmaceutów, czy generowanie oszczędności związanych z brakiem konieczności wydruku recept papierowych. Jeśli zastanawiasz się czy i kiedy można wystawić receptę papierową pomimo wdrożenia systemu P1, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

Recepta papierowa możliwa w wyjątkowych sytuacjach – kiedy można wystawić receptę papierową?

Obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej wszedł w życie zgodnie z art. 56 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 roku, poz. 408). Art. 95b Prawa Farmaceutycznego wskazuje jednak na wyjątkowe sytuacje, w których dopuszcza się wystawienie recepty w formie nieelektronicznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 499). Kiedy można wystawić receptę papierową?

Recepty „pro auctore” i „pro familiae”   

            Recepta „pro auctore”, a więc recepta przeznaczona dla osoby wystawiającej ją oraz recepta „pro familiae”, czyli recepta dla małżonka, osoby, która pozostaje we wspólnym pożyciu, krewnych lub osób powinowatych w linii prostej (oraz w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa) osoby wystawiającej po 1 stycznia 2020 roku decyzją lekarza mogą być wystawiane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

Recepty transgraniczne   

Prawo Farmaceutyczne dopuszcza wystawienie recepty o charakterze transgranicznym w formie papierowej. Receptą transgraniczną w nomenklaturze farmaceutycznej określa się receptę, która umożliwia pacjentowi otrzymanie leku na terenie Unii Europejskiej w przypadku, kiedy recepta ta została wystawiona w innym państwie członkowskim niż państwo, w której ma zostać zrealizowana.

Recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości

            Przypadkiem, w którym możliwe jest wystawienie recepty papierowej zamiast recepty w formie elektronicznej, jest sytuacja, w której decyduje się o wystawieniu recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości. Recepty takie opatrzone zostają zapisem NN w miejscu przeznaczonym na wskazanie imienia i nazwiska pacjenta.

Recepty wystawianie przez osoby czasowo i okazjonalnie wykonujące swój zawód na terenie Polski

Sytuacją, która stanowi wyjątek od obowiązku wystawiania e-recepty, jest sytuacja, w której receptę wystawia lekarza albo pielęgniarka / położna, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a swój zawód wykonują czasowo i okazjonalnie na terenie Polski bez konieczności uzyskiwania wpisu. Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym osobom tym przysługuje prawo do wystawiania recept w formie papierowej.

Recepty bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce

Za ostatni wyjątek, w którym dopuszczalne jest wystawienie recepty w formie papierowej, uznaje się sytuację wystawienia recepty na produkt leczniczy, który nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce i jest specjalnie sprowadzany z zagranicy w trybie szeroko rozumianego importu docelowego.   

 

Zobacz też: Jak połączyć się z e-receptą?